متجر بلاي العرب » التطبيقات » تطبيقات طبية » Aptaclub iContrazioni APK
 Aptaclub iContrazioni APK icon

Aptaclub iContrazioni APK

0 votes, غير متاح/

5

0$ تطبيقات طبية

4.0.3 and up

تحميل اخر اصدار (4.2 MB)

Aptaclub iContrazioni APK

تنزيل Aptaclub iContrazioni APK للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف Aptaclub iContrazioni

Aptaclub iContrazioni ، tante funzioni utili في avvicinarti serenamente al momento del parto!

Aptaclub iContrazioni è لو strumento essenziale, سطحي اد intuitivo في accompagnarti نيل’ultimo periodo دي gestazione*.

Scopri subito il مكافحة دي Aptaclub iContrazioni: monitora e registra l’andamento delle الثلاثاء contrazioni في aiutarti الإعلان individuare في quale fase ديل travaglio potresti trovarti*; grazie منظمة العفو الدولية grafici interattivi avrai sempre sotto controllo durata, frequenza e intensità. Con un semplice اضغط puoi في qualsiasi momento scaricare تقرير delle الثلاثاء contrazioni. I dati da te inseriti e i تقرير generati vengono archiviati سولا memoria ديل توه الهاتف الذكي ؛ avrai così la possibilità di stamparli e/o inviarli آل توه ginecologo direttamente دالا tua كاسيلا دي بوستا elettronica.

La funzione Valigia في l’ospedale ti aiuta الإعلان organizzare la tua permanenza في ospedale al momento del parto: puoi modificare e scaricare le المرجعية di tutto ciò che خدمة te e al توه بامبينو في goderti serenamente il primo incontro e i primi giorni con lui.

Crea l’Annuncio دي تاريخ الميلاد personalizzato في pochissimi الحنفية ، في presentare subito il tuo بيكولو a tutti i tuoi كارل e condividere il momento più بيلو.

Alcune delle funzioni دي Aptaclub iContrazioni:

• Cronometra facilmente la durata ديلا contrazione
• والأسر داخل المجتمع la frequenza الهيئة una contrazione e لالترا
• Prendi الملاحظه ديل’intensità di ogni contrazione
• Consulta لو medie approfondite داي 30 minuti alle 24 خام
• Visualizza تقرير giornalieri
• Scarica تقرير سولا memoria ديل توه dispositivo
• Scorri أنا grafici sull’andamento
• Personalizza le المرجعية في la Valigia في l’ospedale
• Crea l’Annuncio دي تاريخ الميلاد personalizzato

Aiutaci a migliorare Aptaclub iContrazioni inviando i tuoi بريزيوسي suggerimenti:
info@obscience.com

Aptaclub iContrazioni, al توه fianco دل’inizio ديل viaggio!

*عدم sostituisce في alcun modo il consiglio ديل توه ginecologo

تنويه

La presente applicazione غير deve essere انتيسا تأتي أونو strumento دي diagnosi o di autodiagnosi, né ها finalità terapeutiche, e non sostituisce في alcun modo e ad alcun titolo لو indicazioni ديل proprio specialista di riferimento o di un professionista sanitario specializzato.
في caso di disturbi o di domande specifiche سي raccomanda دي rivolgersi immediatamente آل proprio الطبية curante o الأمم المتحدة professionista sanitario specializzato e di غير ritardare o disattendere لو indicazioni o interrompere العلاج stabilite الدال proprio الطبية sulla base delle informazioni contenute نيل’applicazione.
L’uso scorretto o improprio dell’applicazione è responsabilità esclusiva ديل’utente, e نيسون دانو che ne derivi può essere imputato o البقاء الإعلان alcun titolo al suo autore o alle aziende e/o persone che hanno contribuito على realizzare l’applicazione stessa.
Accettando دي accedere a questa applicazione l’utente dichiara دي جزم letto, compreso e accettato integralmente le condizioni di utilizzo e le limitazioni دي responsabilità.

تحميل Aptaclub iContrazioni APK للاندرويد برابط سريعما هو الجديد

2018-06-04

- Dati Aggiornati
- Stabilità migliorata

Get it on:
Get  Aptaclub iContrazioni APK on Google Play

متشابهه
Searching...

اضغط للاشتراك